Mức miễn thường

Mức miễn thường

Có hai loại mức miễn thường là mức miễn thường có khấu trừ và mức miễn thường không khấu trừ, người mua bảo hiểm phải lưu ý điểm này trước khi ký hợp đồng bảo hiểm.

1. Mức miễn thường CÓ khấu trừ (deductible)

Số tiền tổn thất do Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong một vụ khiếu nại, bao gồm các loại mức khấu trừ dưới đây.
- Mức miễn thường tuyệt đối. Là số tiền do Người được bảo hiểm phải tự bồi thường trước khi công ty bảo hiểm bồi thường. Số tiền tuyệt đối này càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.

Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm áp dụng mức miễn thường là 1,000 USD, công ty bảo hiểm sẽ khấu trừ 1,000 USD trước khi trả tiền bồi thường. Nếu số tiền mà công ty bảo hiểm tính toán bằng hoặc thấp hơn 1,000 USD thì họ sẽ không bồi thường


- Mức miễn thường tính theo thời gian (Thời gian khấu trừ/Thời gian chờ). Là thời gian Người được bảo hiểm không được bồi thường, hết thời gian này, công ty bảo hiểm mới bắt đầu bồi thường. Trong các đơn bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao động, thông thường thời gian chờ là 30 ngày, trong thời gian đó công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường mất thu nhập cho Người được bảo hiểm. Thời gian chờ càng dài, phí bảo hiểm càng rẻ.

2. Miễn thường KHÔNG khấu trừ (Franchise)

Các khiếu nại sẽ không được bồi thường, nếu tổn thất thấp hơn một số tiền hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng số tiền bảo hiểm. Nếu tổn thất vượt quá một số tiền hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường 100% tổn thất.

Ví dụ: Nếu hợp đồng quy định mức này là 1,000 USD, tính toán số tiền để làm căn cứ bồi thường lớn hơn 1,000 USD thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán đầy đủ, không khấu trừ 1,000 USD này. Ngược lại, nếu số tiền làm căn cứ bồi thường thấp hơn 1,000 USD thì công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường.
 
Nói chung, mức miễn thường càng cao thì phí bảo hiểm sẽ càng thấp


Nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau:

Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]

Tin Liên Quan

Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số điện thoại