Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người

Một số sản phẩm thông dụng
 
    I.      Bảo hiểm du lịch  

    1.      Bảo hiểm du lịch quốc tế

    2.      Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

    3.      Bảo hiểm khách du lịch trong nước

    II.     Bảo hiểm học sinh  

    4.      
Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh

    5.      Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

   III.    Bảo hiểm y tế tự nguyện

    6.     Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn

    7.     Bảo hiểm kết hợp con người

    8.     Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân Việt Nam 

   IV.    Bảo hiểm người lao động      

    9.     Bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh
            nghiệp 
xây dựng, lắp đặt

   10.     Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

   11.     Bảo hiểm bồi thường tai nạn  người lao động

    V.     Bảo hiểm tai nạn      

   12.    
Bảo hiểm tai nạn con người
Tin Liên Quan

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển và các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường bộ, và ...
Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được ...
Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới là một loạt các sản phảm bảo hiểm dành cho các loại xe con, xe khách, xe chở hàn...
Số điện thoại