Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm trùng

Trích Luật KD bảo hiểm

"Điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng

1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản"


Bảo hiểm trùng áp dụng chủ yếu đối với bảo hiểm tài sản

Ví dụ:

Xe ô tô của bạn có giá thị trường là 50,000 USD và bạn đã mua bảo hiểm vật chất xe của công ty bảo hiểm A tuy nhiên sau đó thư ký của bạn không biết lại đi mua bảo hiểm vật chất xe của công ty bảo hiểm B (giả thiết điều kiện bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm là như nhau). Như vậy là xe ô tô của bạn đã mua bảo hiểm trùng với tổng số tiền bảo hiểm tư hai công ty là 100,000 USD.
Khi xảy ra tổn thất, mỗi công ty bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho tổn thất đó tối đa là 50,000/100,000 USD.


Nếu gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi bảo hiểm chính đáng của mình, hãy liên hệ với Claimgood - Tư vấn đòi bồi thường bảo hiểm theo thông tin sau
Hotline: 0917104004
E-mail:
[email protected]
hoặc: [email protected]

Tin Liên Quan

Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số điện thoại