HIỂU VỀ BẢO HIỂM
Các thời hạn quan trọng

Các thời hạn quan trọng

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy...
Nguyên tắc của bảo hiểm

Nguyên tắc của bảo hiểm

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm: Chỉ bảo hiểm sự rủi ro (Fortuity not certainty); Trung thực tuyệ...
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

Tùy theo loại hình bảo hiểm là bảo hiểm con người hay bảo hiểm tài sản mà cách thức xác định số tiền...
Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hi...
Mức miễn thường

Mức miễn thường

Số tiền tổn thất do Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong một vụ khiếu nại...
Giảm trừ bồi thường

Giảm trừ bồi thường

Giảm trừ bồi thường (chế tài) là biện pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng trong trường hợp bên mua...
Bảo hiểm TNDS bắt buộc - NĐ 03/2021

Bảo hiểm TNDS bắt buộc - NĐ 03/2021

Quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của c...
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ...
Số điện thoại